Get Adobe Flash player

regulamin Karpacz wolnej jeździe 2015

 

 

REGULAMIN

IV MISTRZOSTW POLSKI MOTOCYKLISTÓW W WOLNEJ JEŹDZIE

KARPACZ 2015

1.

IV Mistrzostwa Polski Motocyklistów w Wolnej Jeździe Karpacz 2015 odbędą się w dniach 7 – 8 sierpnia 2015, w tradycyjnej zlotowej konkurencji WOLNEJ JAZDY MOTOCYKLEM.

2.

Mistrzostwa mają charakter otwarty, mogą w nich startować wszystkie motocyklistki i motocykliści.

3.

W zawodach Mistrzostw zawodnicy mogą startować na motocyklach dowolnej marki jednak o charakterze turystycznym, chopperach  i cruiserach, pozbawionych wszelkich usprawnień ułatwiających wolną jazdę. Wyłącza się udział motocykli specjalistycznych i sportowych, zwłaszcza trial, cross i enduro, w kategorii których odbywają się inne zawody w randze Mistrzostw Polski.

4.

O dopuszczeniu konkretnego motocykla do zawodów decyduje komisja sędziowska.

5.

Zawody Mistrzostw będą podzielone na część kwalifikacyjną i konkursową.

6.

Cześć kwalifikacyjna odbędzie się na ok. 200 metrowym odcinku drogi, na którym dokonywany będzie pomiar czasu przejazdu startującego zawodnika. Każdy z zawodników ma prawo do dwóch przejazdów kwalifikacyjnych. Za wiążący wybierany jest lepszy – dłuższy czas przejazdu.

7.

Kwalifikacje będą się odbywały na terenie Ośrodka Wypoczynkowego „Bacówki” w dniu 7 i 8 sierpnia /szczegółowy harmonogram będzie dostępny w biurze i ogłaszany podczas Polish Bike Week/ i zakończą się nie później niż 8 sierpnia o godz. 14.00.

8.

Część konkursowa odbędzie się na ok. 200 m odcinku drogi, a zawody rozpoczną się po zakończeniu Wielkiej Parady Motocykli, w sobotę 8 sierpnia około godz. 17.00.

9.

Do części konkursowej zakwalifikowani zostają zawodnicy posiadający 8 najlepszych /najdłuższych/ czasów przejazdu z części kwalifikacyjnej.

10.

Część konkursowa będzie przejazdem w parach, a zwycięzcą zostanie zawodnik, który przekroczy linię mety jako drugi lub jego przeciwnik zostanie zdyskwalifikowany.

11.

Zarówno w kwalifikacjach jak i części konkursowej dyskwalifikacji ulega zawodnik, który podeprze się nogą, inną częścią ciała lub motocykla, skorzysta w tym celu z pomocy osób trzecich czy posiadanych albo zewnętrznych przedmiotów lub w sposób zauważalny zatrzyma się.

12.

Część konkursowa, odbędzie się systemem pucharowym, a wybór par do 1/8, 1/4 i 1/2 finału dokonany zostanie losowo.

13.

Udział w Mistrzostwach wymaga wniesienia opłaty w wysokości 50 zł. lub posiadania tegorocznego znaczka lub koszulki Polish Bike Week W ramach opłaty startowej zawodnicy otrzymują: bezpłatny honorowy wstęp na imprezy Polish Bike Week Karpacz 2015, udział w zawodach mistrzostw z możliwością zdobycia tytułu Mistrza Polski Motocyklistów w Wolnej Jeździe, otrzymania pucharu mistrzowskiego oraz tablicy w Alei Entuzjastów Harley-Davidson, a także inne nagrody w zależności od deklaracji sponsorów np. nagrodowe pobyty w hotelach, oraz bezcenne i niezapomniane wrażenia.

14.

Podczas treningów oraz wszystkich rozgrywanych konkurencji zawodnicy zobowiązani są do używania kasków ochronnych. Bezpieczeństwo oraz stosowanie się do zasad „Fair Play” są najważniejszymi aspektami Mistrzostw – od zawodników wymagany będzie podczas przejazdu zdrowy rozsądek. Zawodnicy jeżdżący w sposób niebezpieczny będą zdyskwalifikowani, a w szczególnie rażących przypadkach wykluczeni z całych zawodów.

15.

Każdy Uczestnik bierze udział w Zawodach na własne ryzyko i odpowiedzialność, po jego stronie jest podjęcie decyzji odnośnie startu bądź jego przerwania w dowolnym momencie mając na względzie bezpieczeństwo własne oraz innych uczestników zawodów. Każdy z zawodników zobowiązany jest posiadać aktualne NNW. Organizator nie ponosi jakiejkolwiek odpowiedzialności za wykroczenia popełnione przez zawodnika oraz szkody wynikłe z tytułu następstw nieszczęśliwych wypadków. Każdy z zawodników jest osobiście odpowiedzialny i zobowiązany do używania sprzętu nadającego się do bezpiecznego używania w warunkach pogodowych, które mogą wystąpić podczas rozgrywania Zawodów.

16.

Organizator nie odpowiada za jakiekolwiek zniszczenia, uszkodzenia bądź zaginięcie sprzętu podczas trwania Zawodów. Organizator nie odpowiada za kontuzje, utratę zdrowia lub życia, które mogą być wynikiem uczestnictwa w zawodach. Jeśli Sędziowie, Dyrektor Zawodów bądź obsługa Zawodów uznają, że zawodnik potrzebuje pomocy lub jakiejkolwiek asysty, zawodnik zobowiązany jest do przyjęcia tej pomocy oraz zastosowania się do wszelkich instrukcji wydanych przez ww. osoby bądź przez ekipę ratunkową.

17.

Zawodnik może zostać zdyskwalifikowany, jeśli zachowuje się niezgodnie z duchem sportowej rywalizacji, nie stosuje się do werbalnych lub pisemnych poleceń Dyrektora Zawodów, Sędziego Głównego bądź obsługi Zawodów, nie zakłada kasku ochronnego, będzie pod wpływem jakichkolwiek środków odurzających.

18.

Uczestnikom przysługuje prawo do odwołania się od decyzji sędziów, a Organizator Zawodów zobowiązuje się do niezwłocznego rozpatrzenia wniesionego protestu.

19.

Organizatorowi przysługuje prawo odwołania lub przerwania zawodów, a także do zmiany niniejszego Regulaminu z powodów technicznych.

20.

Dokonanie zgłoszenia jest równoznaczne z jednoczesnym złożeniem Organizatorowi przez Zawodnika oświadczeń o: zdolności do udziału w zawodach i o uczestnictwie na własną odpowiedzialność, o wyrażeniu przez zawodnika zgody na publikacje jego wizerunku, wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych, zapoznaniu się i przestrzeganiu niniejszego regulaminu.

21.

Mistrzostwa będą rozgrywane mając za podstawę niniejszy regulamin oraz słowne i pisemne instrukcje wydane przez Dyrektora Zawodów.

22.

Niniejszy Regulamin jest jedynym dokumentem określającym zasady IV Mistrzostw Polski Motocyklistów w Wolnej Jeździe.